Back

Name: Savo S3

Art No: SAV500 - Savo S3, SAV5030 - 3D armrests

Variant: Black star base