STORY

Nya EU-regleringar att ha koll på i möbelbranschen

Inom en snar framtid kommer vi att möta flera nya EU-regleringar som riktar sig mot miljö- och hållbarhetsfrågor och innebär stora förändringar för hela möbelbranschen. I denna artikel går vi igenom några av de EU-regleringar som påverkar möbelindustrin och är bra att ha koll på för såväl producenter som återförsäljare och arkitekter.

Ekodesign och digitala produktpass

En av de nya EU-regleringarna som kommer att göra störst avtryck är ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) och DPP (digitala produktpass) som ska följa varje produkt. Detta är en dokumentation som förklarar en produkts alla faser inklusive ursprung, material, hållbarhetsdata samt information för återvinning och demontering. Bättre miljöinformation om möbler innebär nya möjligheter i planeringen för arkitekter och inredare. Det underlättar också för återbruk och cirkulär ekonomi på ett annat sätt än tidigare, då en av utmaningarna med den befintliga möbelrenoveringen är bristen på information om den gamla möbeln.

EU:s taxonomi

Taxonomin är ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter som används som ett verktyg för att nå klimatmålen inom EU:s gröna tillväxtstrategi. Målet med taxonomin är att definiera och kategorisera hållbara investeringar, vilket kommer att påverka hur företag rapporterar och kommunicerar sina miljöinsatser. Det ställer i sin tur högre krav på transparens, vilket möjliggör för medvetna kunder att göra mer aktiva miljöval.

Förpackningar och förpackningsavfall

PPWR (Proposal Packaging and Packaging Waste) kommer att adressera frågor gällande produktförpackningar, främst med fokus på förpackningsavfall och hur det kan återvinnas. Detta innebär en omvärdering av förpackningsmaterial och -design för att minimera avfall och öka användningen av återvunnet material.

Markanvändning och skogsbruk

Främjandet av hållbara metoder för markanvändning och skogsbruk faller inom ramen för LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). För möbelproducenter innebär det att man behöver överväga ursprunget av trä och andra råmaterial noga för att säkerställa att de kommer från hållbara källor. Skogsbrukscertifieringen FSC® (Savos licensnummer FSC-C009111) kommer i och med denna lagstiftning sannolikt att få en mer framträdande roll.

Hårdare granskning av leveranskedjor

CSDD (Corporate Sustanability Due Diligence Directive) kommer att innebära striktare regler för leveranskedjor, vilket betyder att företag aktivt behöver övervaka, identifiera och hantera potentiella risker i sina leveranskedjor – både gällande miljö och mänskliga rättigheter. För möbelbranschen, där globala leverantörsnätverk är vanligt förekommande, blir en genomtänkt och noggrann riskhantering avgörande. Företag som redan nu arbetar med Möbelfakta har en stor fördel i och med Möbelfaktas hårda krav på ansvarsfulla leveranskedjor, medan företag som inte arbetar med Möbelfakta står inför större utmaningar för att uppfylla kommande lagstiftning.

Anpassningar framåt

Sammantaget syftar dessa lagstiftningar till en förändring mot en mer hållbar och ansvarstagande industri. För möbelföretag innebär det en omvärdering av hela livscykeln för en produkt – från designstadiet ända till slutanvändningen och bortom det. Framtiden för möbelindustrin handlar om att balansera estetik, funktionalitet och hållbarhet för att skapa vackra utrymmen som också värnar om vår planet. För att lyckas i denna omfattande omställning behöver företag förstå, aktivt engagera sig och anpassa sig till de nya EU-reglerna.