STORY

Vilka miljömärkningar är relevanta?

Det är lätt att gå vilse i djungeln av certifieringar som svarar upp mot miljökraven som ställs. Vilka miljömärkningar är egentligen relevanta i dagens möbelindustri?

Djungeln av certifieringar

Det finns en stor mängd miljömärkningar på marknaden och det kan vara svårt att avgöra vilka som är relevanta och trovärdiga. Många märkningar är inriktade på ett specifikt område eller material, till exempel FSC® och PEFC för träråvara från ansvarsfullt skogsbruk eller Oeko-Tex för textiler. En av anledningarna till det stora antalet miljömärkningar är att många är nationella där länderna har egna krav och miljömärkningar.

Ett axplock av miljömärkningar:

Forest Stewardship Council® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, livskraftigt och socialt ansvarsfullt bruk av världens skogar, genom certifieringssystemet FSC®. Savos FSC-licensnummer är FSC-C009111.

EU Ecolabel är en gemensam europeisk miljömärkning som täcker ett flertal produktgrupper och har kriterier som liknar Möbelfakta och Svanen.

Blauer Engel eller Blue Angel är världens äldsta miljömärkning med målet att minimera miljöpåverkan, energiförbrukning och avfall. Märkningen liknar Möbelfakta och Svanen och kriterierna tas fram av det tyska naturvårdsverket.

Greenguard är en amerikansk märkning där produkterna måste uppfylla krav utifrån stränga standarder för utsläpp och folkhälsa.

Svenska miljökrav

I svenska offentliga upphandlingar finns idag inga direkta krav på att möblerna ska vara miljömärkta. Däremot finns det en fördel att använda miljömärkta möbler i upphandlingar eftersom eventuella krav snabbt och enkelt ofta kan bevisas genom relevanta miljömärkningar. Möbelfakta och Svanen är de vanligaste märkningarna i Sverige och Norge och också de två märkningar som Savo fokuserar mest på. Norska Møbelfakta ska dock inte förväxlas med svenska Möbelfakta då det är två helt olika märkningar med stora skillnader inom miljö och socialt ansvar.

Möbelfakta – en bred och pålitlig certifiering

Möbelfakta är den ledande och mest efterfrågade miljömärkningen för möbler i Sverige med krav inom kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Möbelfakta är ett icke-vinstdrivande företag och en oberoende Typ 1-märkning enligt ISO 14024 som är jämförbar med Svanen och EU Ecolabel. Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

Möbelfakta ställer krav inom följande områden:

Kvalitet

Möbeln måste uppfylla krav på bland annat säkerhet, funktion, ytors motståndskraft, brandkrav, textilkrav och i vissa fall även mått och akustik.

Om det finns en teknisk standard för kvalitetsprövning av produkten kan man ofta märka sin möbel genom Möbelfakta. Möbelfaktas tekniska krav baseras på att internationella EN- och ISO-standarder ska uppfyllas. I praktiken innebär det att möblerna skickas till ett ackrediterat laboratorium, där de testas för att stå emot hårt slitage med tillhörande krav på att textilier och lackade ytor ska vara slitstarka.

Miljö

Möbelfaktas miljökrav utgår till stor del från Upphandlingsmyndighetens rekommenderade miljökrav. Det innehåller bland annat krav på träråvara och formaldehydsemissioner samt kemikalieinnehåll i textil, plast, stoppning, lacker och lim. Möbelfakta ställer skarpa miljökrav på ingående material och färdig produkt borgar för minimal påverkan både i produktion och vid användning. Materialen ska uppfylla högt ställda krav på kemikalieinnehåll, emission, hållbart skogsbruk och minimal påverkan på både människa och miljö.

Kraven på den färdiga möbeln inbegriper märkning och spårbarhet, underhåll och produktinformation, reservdelar, återvinning samt förpackningar. Möbelfakta fungerar därmed som ett verifikat för att bevisa att miljökraven i en upphandling efterlevs.

Ansvarsfulla leveranskedjor

Unikt för Möbelfakta är att det är en av väldigt få märkningar som ställer krav på att människorna som producerar möblerna ska ha schyssta arbetsvillkor. Det sociala ansvarstagandet säkerställs med kartläggning och riskanalys av möbelproducentens leverantörskedja. Möbelfakta kräver också att alla leverantörer ska riskbedömas utifrån risk för brott mot uppförandekoden, och där bedömningen visar en förhöjd risk måste åtgärder vidtas. Möbelfakta ställer krav på att företaget som producerar möbeln ska ha en uppförandekod, som till stor del ska överensstämma med principerna för mänskliga rättigheter i FN:s Global Compact och ILO:s åtta kärnkonventioner. Uppförandekoden ska vidareförmedlas nedåt i leverantörskedjan och det är krav på att säkerställa att så också sker, samt att uppförandekoden efterlevs såväl hos sin leverantör som längre ner i leverantörskedjan.

Svanen – Nordens officiella miljömärkning

Den andra stora miljömärkningen för möbler i Sverige idag är Svanen som är statligt ägt genom organisationen Svensk Miljömärkning. Svanen tar hänsyn till klimat, kemikalier, resurseffektivitet och biologisk mångfald.

Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Märkningen tar också hänsyn till produktens livscykel; råvaror, produktion och användning – till återanvändning, återvinning och avfall. Omfattande krav ställs för material och kemikalier som används vid tillverkningen och utsläpp av skadliga ämnen samt krav relaterade till användningsfasen och cirkulära aspekter. Miljökraven i Svanen är till stor del likvärdiga med miljökraven i Möbelfakta.

Kraven inkluderar:

Användning av hållbara förnybara råvaror, t.ex. krav på spårbarhet och minst 70 procent certifierad träråvara.

Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i tillverkningen, tillsätts materialen eller används vid ytbehandling. Det finns bland annat strikta krav för användning av ämnen som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska och kan skada genetiskt material, och ett förbud mot halogenerade flamskyddsmedel, fluorider och antibakteriella tillsatser inklusive nanopartiklar.

Begränsningar av innehåll och utsläpp av formaldehyd och VOC i relevanta kemikalier och material såsom lim, stoppmaterial, textilier, träbaserade skivor och laminat.

Gränser för energiförbrukning vid tillverkning av träbaserade skivor och laminat samt standby-energiförbrukning för exempelvis höj- och sänkbara skrivbord.

Test av kvalitet och funktion.

Garanti, tillgänglighet av reservdelar och cirkulär design.