STORY

Vad är skillnaden mellan
Möbelfakta och Svanen?

Svanen och Möbelfakta är två stora miljömärkningar för
möbler, vad är det som skiljer dem åt?

Vad är skillnaden mellan Möbelfakta och Svanen?

Inom områdena miljö och kvalitet är Svanens och Möbelfaktas krav ofta väldigt lika varandra, kraven kan ställas på lite olika sätt men ger ofta likvärdiga slutresultat. Granskningsprocessen skiljer sig åt mellan Möbelfakta och Svanen. Hos Svanen granskas varje dokument innan möbeln godkänns vilket är en kostsam process som i slutändan behöver tas ut från kunden. Möbelfakta har en enklare administration utan att tumma på trovärdigheten; När en producent ansöker om sin första Möbelfaktamärkning så granskas alla dokument samt att det görs en på-plats-revision. Vid efterföljande märkningar görs enbart en enkel kontroll, därefter är produkterna föremål för regelbundna stickprovskontroller. Eftersom denna enklare administration är billigare har även mindre producenter råd att certifiera sina produkter. Båda systemen bygger på trovärdighet från producentens sida.

Påståendet att Svanens miljökrav är tuffare än Möbelfakta stämmer till viss del inom vissa områden. Skillnaderna är ganska små och det viktiga är att ställa miljökrav överhuvudtaget, för att sålla bort lågprisimporter av där kemikalieinnehållet är okänt och kvaliteten ofta är lägre. Både Möbelfakta och Svanen är så kallade Typ 1-certifieringar, vilket bland annat innebär att kraven kontrolleras av en tredje part. Kraven höjs också succesivt där ambitionen är att möblerna alltid ska vara bland de bästa valen ur miljö- och hälsosynpunkt.

Möbelfakta är en av väldigt få märkningar som ställer krav på att människorna som producerar möblerna ska ha schyssta arbetsvillkor och att möbelföretagen måste ha ett aktivt och proaktivt arbete för schyssta arbetsvillkor i leverantörskedjan. Detta är den största skillnaden mot Svanen vars krav på just möbler inte går in på områden såsom arbetsvillkor eller barnarbete. Möbelfakta ställer också krav på att företaget som producerar möbeln ska ha en uppförandekod i linje med principerna för mänskliga rättigheter i FN:s Global Compact och ILO:s åtta kärnkonventioner.

FN:s Global Compact-principer:

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4. Eliminera alla former av tvångsarbete
5. Avskaffa barnarbete
6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

De största skillnaderna mellan
Möbelfakta och Svanen:

Möbelfakta innefattar krav på socialt ansvar det gör inte Svanen.

Svanen har något mer långtgående miljökrav inom vissa områden, t ex inom kemikalier och återvunna material.

Olika upplägg av administration inom de båda certifieringarna vilket gör att Möbelfakta har en lägre prisbild än Svanen.