Holdbarhet

Bærekraft gjennom kvalitet

Vi i Savo driver utviklingen av bærekraftige kontorstoler fremover med våre innovative produkter med lang teknisk levetid. Den høye kvaliteten vi tilbyr, gjør at et produkt fra oss alltid er et bærekraftig valg. Vi minsker stadig vår miljøpåvirkning ved å bruke materialer, energi og ressurser på en effektiv og klimasmart måte.

Savos bærekraftarbeid fokuserer på følgende områder:

  • Designe sirkulære produkter
  • Bærekraftige valg av materialer og overflatebehandlinger
  • Minske energiforbruket
  • Bærekraftige innkjøp og full innsikt i leverandørkjeden

Vi har valgt disse områdene ut fra hvor vi har størst mulighet til å påvirke og hvor vår påvirkning har mest effekt.

Kontorstoler med miljømerket mesh

Mesh har blitt Savos kjennetegn og den store fordelen med en stol med meshrygg er at det går med mindre materiale og man unngår polyuretanskum som er en av de store miljøsynderne i dagens møbelindustri. Det som er minst miljøvennlig i en kontorstol, er som oftest skummet i stolens rygg og sete. Ettersom det ikke behøves noe skum i en meshrygg, er en stol med mesh mer miljøvennlig enn en stol med stoppet rygg.

Alle våre meshstoff er OEKO-TEX-sertifiserte og stoffet Vivid består av hele 80 prosent gjenvunnet polyester. Polyester er ekstremt allsidig, slitesterkt og har overlegne stretch- og trekkegenskaper. Gjenvunnet polyester har samme tekniske ytelse som jomfrupolyester, men har mindre påvirkning på miljøet.

Gjenvunnet og gjenvinnbart materiale

Materialet i våre stoler består i hovedsak av plast og aluminium som kan gjenvinnes. Vår bestselger Savo Soul består av opptil 56 prosent gjenvunnet materiale og opptil 97 prosent (med meshrygg) av materialet kan gjenvinnes til nye materialer.

Savos bærekraftarbeid ut fra FNs globale mål

Blant FNs 17 globale mål for en bærekraftig utvikling har Savo identifisert følgende som mest betydningsfulle for vår virksomhet.

08 – Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst

Savo tilbyr produkter som er bærekraftig og ansvarsfullt produsert ut fra kvalitet, miljø og sosiale vilkår. Vi sikrer at produktene testes med tanke på at de skal oppfylle kvalitetskrav og at produksjonen er miljøtilpasset. Sist, men ikke minst sørger vi for at de som produserer møblene, arbeider under rettferdige vilkår. Som en del av dette er store deler av Savos sortiment sertifisert med Møbelfakta og målet er at så mange produkter som mulig skal ha den merkingen.

12 – Forbruk og produksjon under ansvar

Når vi lager nye produkter, bruker vi så lite materiale som mulig i sluttproduktet, uten at vi må kompromisse med kvalitet eller funksjon. Vårt mål er å gå fra en lineær til en sirkulær produksjon med en ansvarsfull gjenvinning og gjenbruk av produkter. Vår produksjon er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

13 – Bekjempe klimaendringene

For å fremme en bærekraftig utnyttelse av økosystemer og forhindre tap av biologisk mangfold bruker vi i størst mulig grad bærekraftige og gjenvunne materialer. Dessuten pakker og transporterer vi våre produkter på en effektiv måte.

15 – Økosystemer og biologisk mangfold

Når vi bruker tre i våre produkter, velger vi FSC®-sertifisert* tre. Forest Stewardship Council (FSC) arbeider for at verdens skoger skal brukes ansvarsfullt med et mål om å utvikle skogbruksmetoder som på beste måte tar hensyn til miljøet og de sosiale forholdene. FSC beskytter f.eks. truede arter og styrker rettighetene for arbeidere og urfolk.

*FSC-licensnummer FSC-C009111

Følgende merkinger og sertifiseringer anvendes i  Savos sortiment og for materialene i våre møbler: 

Møbelfakta 

Et komplett og oppdatert referanse- og merkesystem som er basert på kravområdene kvalitet (tekniske krav), miljø og sosialt ansvar.

EU  Ecolabel

Europas motstykke til Svanen og en av verdens fremste miljømerkinger. 

FSC®

Møbler med FSC®-sertifisert tre innebærer at de er produsert på en ansvarsfull måte. Be om våre FSC-sertifiserte møbler. FSC-C009111

OEKO-TEX 

Tekstilartikler merket med STANDARD 100-etiketten garanterer at de er testet for skadelige stoffer.

Bærekraft – Q&A

Fokusområder og mål for bærekraft

Hvordan arbeider Savo med bærekraft?

Som møbelprodusent påvirker vi uunngåelig miljøet på flere ulike måter. Det handler blant annet om transport, energiforbruk og materialer som brukes i produksjonen. Rundt 85 prosent av den klimapåvirkningen som genereres av møbelindustrien, kommer fra selve produktet og materialene det er laget av. I Savo har vi visse fokusområder for bærekraft der vi gjør vårt ytterste for å oppnå størst mulig effekt, f.eks. bærekraftige materialer, bærekraftig design og ansvarlige leverandørkjeder.

Hvilke bærekraftsmål har Savo?

Savo har ambisiøse bærekraftsmål. Det overordnede og mest ambisiøse målet er at våre produkter skal være helt klimanøytrale innen 2040, det vil si ti år før det som er stipulert i Parisavtalen. Bærekraftsmålene er også en del av vår visjon: Vi forplikter oss til en bærekraftig fremtid som inkluderer Personer og Planeten samt våre Produkter, som er designet og produsert for å ha lang levetid.

Hvordan måler dere bærekraftsmål og -progresjon?

Det første trinnet er å måle produktenes karbonavtrykk, slik at vi vet hvilke utslipp de forårsaker i dag. Dette ble iverksatt i stor skala i 2023 og ved utgangen av 2023 hadde vi beregnet klimapåvirkningen for 24 prosent av våre produkter. I løpet av 2024 kommer 85 prosent av produktene til å ha karbonberegninger. Det andre trinnet er å gå gjennom produktene og identifisere de største utslippskildene samt hva vi kan gjøre for å redusere utslippene. Dette arbeidet pågår i dag og kommer til å fortsette i mange år fremover. Vi kommer til å måle dette ved å utføre nye karbonberegninger når vi modifiserer produktene. På den måten registrerer vi produktenes karbonutslipp fra år til år.

Måler dere karbonavtrykket for møblene deres?

Vi utfører livssyklusanalyser og utarbeider miljødeklarasjoner (EPD) for møblene for å beregne karbonutslippet. For å utarbeide en EPD må man først utføre en livssyklusanalyse (LCA) slik at man kan beregne produktets utslipp og miljøpåvirkning basert på dets livssyklusperspektiv. Det nøyaktige punktet der den største klimapåvirkningen finner sted i en livssyklus, kan variere fra én produktkategori til en annen. Derfor må LCA-beregningene tilpasses for ulike produkter. Dette gjøres ved å bruke produktspesifikke beregningsregler kalt produktkategoriregler (PCR). Deretter overføres dataene fra beregningene i LCA-en til en EPD. For at beregningene skal være sammenlignbare utarbeides både LCA-en og EPD-en i henhold til standarden ISO 14025, Miljømerker og deklarasjoner, type III.

Hvilken designfilosofi har Savo?

Savos designfilosofi innebærer at møblene må ha rene materialer og en layer by layer-design slik at delene kan demonteres, repareres og gjenvinnes som påkrevd. Det gjør at vi kan optimere, gjenbruke og forlenge produktenes levetid og gjenvinnbarhet. Vi bruker en sirkulær modell når vi designer våre produkter. Dermed kan vi gjøre god bruk av hvert trinn i produksjonsprosessen, hele veien fra råmateriale til avfall og tilbake til råmateriale igjen. Det overordnede målet med designfilosofien er å forlenge møblenes levetid og dette er helt sentralt for å oppnå bærekraftsmålene.

Har organisasjonen et bærekraftsprogram for å engasjere unge medarbeidere i bærekraftsarbeidet?

Vi har et bærekraftskurs som alle medarbeidere i bedriften må gjennomføre. Dessuten har vi produktgjennomganger for våre medarbeidere, der vi undersøker nye og oppdaterte produkters bærekraftsprofiler.

Tar dere tilbake møbler for å renovere dem eller bruke materialene i nye møbler?

Vi erkjenner at dette er viktig, men per i dag er svaret «nei». Men det må også sies at vi, i likhet med mange andre, anser dette som et utviklingsområde i tiden fremover. For virkelig å oppnå dette på en smart og bærekraftig måte behøves det en helhetlig gjennomgang som tar hensyn til alle faktorer, inkludert f.eks. påvirkningen fra transport. I mellomtiden kan kundene, takket være vår layer by layer-design og detaljerte instruksjoner for demontering, skifte ut spesifikke deler og oppgradere produktene. Vi støtter også kundene på en ansvarlig og bærekraftig måte ved å videreselge eller donere brukte produkter til ideelle organisasjoner for å sikre at de blir gjenbrukt eller gjenvunnet.

Fremtidig bærekraftig utvikling

Hvor er Savo om ti år når det gjelder bærekraft?

Vårt mål for alle produkter er at de skal være helt karbonnøytrale innen 2040, det vil si ti år før det som er stipulert i Parisavtalen. Dette innebærer at vi må ha redusert våre klimautslipp til det halve før 2030, og deretter må vi fortsette å arbeide videre med sirkulære løsninger som går lengre enn renovering og materialgjenvinning. Dette inkluderer også oppdateringer av eksisterende møbler for å forlenge levetiden. Utdanning, som en del av salgsekspertise, vil hjelpe kundene med å ta klimakorrekte beslutninger når det gjelder valg av materialer og stoffer.

Hvilken rolle har bærekraft i bedriftens samlede strategiske plan?

Bærekraft spiller en ekstremt viktig rolle for oss på veien videre. Dette fordi vi mener at det er den eneste veien fremover, ikke bare for oss som bedrift, men også for resten av verden og fremtiden.

Hvilke utfordringer ser dere i møbelbransjen når det gjelder det grønne skiftet og en bærekraftig produktutvikling?

Verden står overfor flere miljøproblemer som kan ses i lys av naturens tålegrenser. Med det mener vi at vi bruker mer ressurser per år enn planeten bærekraftig kan forsyne oss med. Dette består av ni områder. Blant disse er det tap av biologisk mangfold og bruk av fosfor og nitrogen med påfølgende eutrofiering som skiller seg mest ut. Møbelbransjen forbruker ressurser og påvirker dermed naturens tålegrenser på ulike måter. Dessuten står møbelbransjen overfor flere bærekraftsutfordringer knyttet til det grønne skiftet. Avskoging, sosial ansvarstaking, kjemikaliebruk, peak-råvarer, avfall og klima er noen av de fokusområdene vi har identifisert som de viktigste. Her kreves det tiltak omgående. I tillegg til disse utfordringene ser vi også et økende behov for omfattende lovgivning og standarder på globalt nivå. Dette må styres av et samlende organ som fokuserer utelukkende på bærekraft, klima og miljøspørsmål.

Hvilke pågående innsatser har dere på plass for å innovere og forbedre bærekraften for deres produkter og prosesser?

For å forbedre bærekraften for våre produkter og prosesser har vi satt ambisiøse mål for bærekraftig design, materialer og ansvarlige leverandørkjeder. I praksis betyr det at vi, i tråd med vår designfilosofi, lager produkter med lang levetid og at de kan demonteres og oppdateres over tid takket være deres layer by layer-design. Vår sirkulære tilnærming oppmuntrer til et kontinuerlig arbeid med disse sakene. Et annet konkret eksempel på bærekraftsarbeidet er at vi utarbeider miljødeklarasjoner (EPD-er) for alle produkter. Dette er et viktig verktøy som gjør det enklere å sammenligne møbler og gjøre mer miljøvennlige valg, f.eks. ved å velge bedre og mer bærekraftige materialer. Vi arbeider også med flere miljømerkinger, inkludert Möbelfakta, slik at vi kan oppfylle kravene til kvalitet, miljø og ansvarlige leverandørkjeder. Möbelfakta er den ledende og mest etterspurte miljømerkingen for møbler i Sverige i dag.

Bærekraftig design​

Hva betyr bærekraftig design for Savo?

Våre fokusområder innen bærekraftig design​ er:
– Lang produktlevetid
– Høy kvalitet
– Minimalt materialforbruk (uten at vi kompromisser med kvaliteten)
– Rene materialer​
– Layer by layer-design (modulær konstruksjon)

Hva mener dere med layer by layer-design?

Ofte er det ikke nok å designe og produsere høykvalitetsprodukter med gode materialer. Det er alltid en fare for at kundene vil bytte ut møblene før de er utslitte av estetiske grunner eller fordi de flytter til et mindre kontor der det ikke er nok plass. Uansett grunn trenger kundene å endre ting med tiden og derfor må produktet kunne tilpasses deretter. Vi mener at produktene bør bygges modulært, slik at ulike lag av materialer kan atskilles. Du bør f.eks. kunne skifte ut møbelstoffer eller bordplater hvis de er utslitte og beholde resten av møbelet. Du skal ikke måtte kassere hele møbelet bare fordi én del er utslitt. Dette konseptet kalles fremtidstilpasset design, der produktarkitekturen betraktes som et sett av ulike utskiftbare moduler bygd inn i ulike lag som til sammen utgjør en helhet.

Hva gjør dere for å sikre at produktene får lang levetid?

Produkter av høy kvalitet er en garanti for lang levetid. Men selv kvalitetsprodukter vil til slutt vise tegn til slitasje. Med layer by layer-design sørger vi for at slitte deler kan skiftes ut og produktet renoveres. Det forlenger dets levetid. Tidløs design er også svært viktig, slik at møbler ikke kasseres på grunn av motetrender.

Gjenvinning og oppsirkulering

Har dere et gjenvinnings- eller oppsirkuleringsprogram for gamle eller ubrukte møbeldeler?

Vi har instruksjoner for hvordan produktene kan demonteres og hvilke reservedeler som finnes for hvert produkt. I tråd med vår layer by layer-design bør du som kunde kunne oppgradere møbelet delvis i stedet for å skifte ut hele møbelet. Derfor bør våre reservedeler ikke betraktes som bare en oppdatering når møbler blir ødelagt, men som en oppgradering på stedet av møblene om ti år eller når behovet oppstår. Vi i Savo støtter også våre kunder med å videreselge eller donere brukte produkter til ideelle organisasjoner på en ansvarlig og bærekraftig måte slik at de kan gjenbrukes eller gjenvinnes.

Sertifiseringer og regeletterlevelse

Hvilke miljømerkinger arbeider dere med?

Vi arbeider med omfattende tredjeparts Type 1-sertifiseringer, noe som betyr at de er uavhengige og uten fortjeneste. Svenske Möbelfakta er den ledende og mest etterspurte miljømerkingen for møbler i Sverige med krav til kvalitet, miljø og ansvarlige leverandørkjeder. Det er denne miljømerkingen Savo fokuserer mest på. Med denne merkingen får vi en bekreftelse på at møblene holder høy kvalitet, er et miljømessig godt valg og er produsert under rettferdige og gode arbeidsforhold. Rundt 90 prosent av de møblene Savo selger til kunder, har Möbelfakta-merking. Andre miljømerkinger og sertifiseringer som vi arbeider med, er EU Ecolabel (en felles europeisk merking som dekker de fleste produktgrupper), OEKO TEX® (en miljømerking med fokus på tekstiler) og FSC® (et sertifiseringssystem som bidrar til miljømessig og sosialt ansvarlig bruk av verdens skoger).

Arbeider dere med EPD-er?

Vi utfører livssyklusanalyser og utarbeider EPD-er for våre møbler for å beregne hvilken miljøpåvirkning de har. En EPD inneholder flere miljøindikatorer, og den mest etterspurte er nok utslipp av karbondioksid. Det finnes også data som viser hvilken effekt møblene har på forsuring og eutrofiering. Etterspørselen etter EPD-er øker og vi arbeider iherdig med å utarbeide EPD-er for alle våre møbler. Men dette er en stor jobb som krever mye ressurser i form av både tid og penger. Ved utgangen av 2023 finnes det EPD-er for 24 prosent av vårt produktutvalg. Målet for 2024 er at 85 prosent av produktene skal ha EPD-er.

Hvilke muligheter og utfordringer følger med EPD?

Med en EPD kan man fastslå et produkts miljøpåvirkning, men tallene bør anses som omtrentlige.​ Dessuten er det feil å spørre om et produkt har en EPD eller ikke og være fornøyd hvis svaret er ”ja”. Selv om det finnes en EPD, forteller ikke det oss om et produkt er bra eller dårlig sett fra et miljøsynspunkt. Et hvilket som helst produkt kan ha en EPD. En EPD er bare relevant og av interesse når vi studerer det resultatet den formidler.​​

Bærekraftige materialer

Hvordan arbeider dere med bærekraftige materialer​?

Vi arbeider med fornybare, gjenvunne og gjenvinnbare materialer. Fornybare materialer inkluderer f.eks. tre, dvs. materialer som er en del av naturens kretsløp. Gjenvunne materialer er hovedsakelig metaller og plast. Bruk av gjenvunnet plast kan utgjøre en betydelig miljøfordel fordi plast ofte brennes i dag. Dagens samfunn gjenvinner metall i stor grad av økonomiske grunner. Gjenvinnbare materialer er rett og slett materialer som kan gjenvinnes. Vi prøver å unngå å blande ulike typer materialer fordi det gjør gjenvinningen mer komplisert. Derfor etterstreber vi alltid å bruke rene materialer slik at vi ikke forurenser materialflyten. Det er f.eks. bedre å bruke ren plast enn å blande ulike typer plast med hverandre eller med treflis.

Hva med miljømerkede tekstiler?

EU Ecolabel og OEKO-TEX® er de to dominerende miljømerkingene for tekstiler. Tekstiler er et av de mest kjemikalieintensive materialene i møbler, og derfor er det fordelaktig å begrense mengden skadelige kjemikalier ved å bruke en av disse miljømerkingene.

Hvor kommer treet fra?

Trematerialet i våre produkter er FSC®-sertifisert (Savos lisensnummer er FSC-C009111) og kommer fra ansvarlig skogbruk, for det meste i Europa. Alt tremateriale kan spores og oppfyller høye standarder innen skogbruk.

Innkjøp av materialer

Hvilke tiltak treffer dere for å sikre at materialene som brukes i møblene, kommer fra bærekraftige kilder?

Når det gjelder tremateriale, så kjøper vi bare FSC®-sertifisert tre. Vi bruker miljøsertifiserte komponenter der det er mulig, f.eks. EU Ecolabel eller OEKO-TEX® for tekstiler. OEKO-TEX® er også vanlig for polstring. For å sikre at vi alltid gjør bevisste materialvalg følger vi kravene i svenske Möbelfaktas miljømerking og sjekker alle våre materialer mot disse standardene.

Ansvarlige leverandørkjeder

Hvordan engasjerer dere leverandørkjeden i bærekraftsarbeidet?

Alle våre leverandører må ha deres egne miljømål for deres relevante områder. De må også ha rettferdige og gode arbeidsforhold, og det er noe vi følger opp. Leverandørene er viktige aktører for å oppnå mål knyttet til miljømerkinger og sertifiseringer samt å redusere karbonavtrykket, fordi de ofte har de svarene vi ser etter. Et tett samarbeid med leverandørene er viktig for å lykkes.

Hvordan sikrer dere at underleverandører overholder kravene til bærekraft?

Vi er nøye når vi velger leverandører og partnere og har høye forventninger til prestasjon og bærekraft, inkludert sosialt ansvar. Vi stiller tydelige krav til leverandørkjeden og håndterer mulige risikoer med rutinemessige kontroller. Dessuten overvåker og forbedrer vi kontinuerlig våre prosesser. Alle våre leverandører må undertegne og følge våre etiske retningslinjer, og vi utvikler hele tiden våre metoder for å kontrollere at dette er tilfellet. Med det sikrer vi at våre krav og retningslinjer er tydelige. Basert på prinsippene i FNs Global Compact har våre etiske retningslinjer også krav til arbeids- og ansettelsesforhold, barnearbeid, anti-korrupsjon og menneskerettigheter, f.eks. ingen diskriminering og rett til foreningsfrihet samt etisk forretningsmessig atferd og respekt for miljøet.

Hvor foregår produksjonen deres?

Sluttproduksjonen finner sted i Savos fabrikk i Tranås, Sverige. Komponentproduksjonen finner sted i leverandørkjeden i både Sverige og Europa, samt i Asia. Omtrent 92 prosent av komponentene produseres i EU, og 8 prosent i Asia.

Emballasje og transport

Hvordan arbeider dere med logistikk/transport for å levere produktene på en mer miljøvennlig måte?

Vi fokuserer på smart emballasje, plasseffektiv transport, ruteoptimering og leveringsnøyaktighet. Takket være dette har vi i løpet av det seneste tiåret oppnådd en betydelig reduksjon av CO2 per kubikkmeter. Vi bruker eksterne transportfirmaer for å optimere fyllingsgraden på deres lastebiler og sikre at bilene ikke returnerer tomme. Bruken av biodrivstoff er økende, og det er positivt. Her er det imidlertid viktig å nevne at transport av sluttproduktet utgjør bare 2 prosent av et møbels totale karbonavtrykk, mens avfallsbehandling står for 10 prosent. Derfor er det enda viktigere at produktene er laget av de rette materialene, som utgjør ca. 85 prosent av et produkts karbonavtrykk.

Bruker dere miljøvennlig emballasje eller ulike løsninger for å redusere produktenes miljøpåvirkning under transport?

Vi bruker emballasje laget av gjenvunne materialer og emballasje som kan gjenvinnes, f.eks. bølgepapp og ren plast. Det gjenvinnbare innholdet i emballasje av bølgepapp er rundt 80 prosent. Vi vurderer kontinuerlig hvordan vi kan transportere og pakke våre produkter på en mer miljøvennlig måte.

Produksjon

Hvordan sikrer dere at dere overholder miljøforskrifter og -standarder i produksjonsprosessen?

Vi bruker en juridisk kontrolltjeneste for å sikre at vi overholder lover om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen som påvirker oss i produksjonen.

Bruker dere alternative energikilder som vind- og solkraft?

Savo bruker bare fornybar energi, hovedsakelig i form av vannkraft. Vi oppfordrer våre leverandører til å velge miljøvennlige alternativer i deres energiforsyning.